เรื่องน่าสนใจ  
  ภูมิสถาปนิก นักจัดสวน  
 
 

 

 
 
 
  การสร้างสรรค์ผลงานตกแต่ง ภูมิสถาปนิก จัดสวน  
 

 นักตกแต่ง ภูมิสถาปนิก จัดสวน Landscaper

มีหลายคนคิดอยากจะจ้างนักจัดสวน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน จะติดต่อนักจัดสวนได้อย่างไร
เมื่อติดต่อไปแล้วจะถูกใจไหม จะจัดได้ตรงกับที่ใจต้องการหรือเปล่า ขั้นตอนการจัดสวนเขามีอย่างไร
ต้อง ทำสัญญาแบบไหน มีการเบิกจ่ายเงินกันอย่างไร
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วน หนึ่งของคำถามที่อาจเกิดขึ้นได้กับหลายคน คอลัมน์ “คุยกับมืออาชีพ”ฉบับนี้
เรา ไปคุยกับ รองศาสตราจารย์เอื้อมพร วีสมหมาย อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
อาจารย์จะเล่าถึงขั้นตอนเหล่านั้นให้ทราบพอเป็นแนวทางกัน

ศึกษาก่อนจ้างนักจัดสวน
เจ้าของบ้านควรศึกษาหาข้อมูล ก่อน ให้ตัวเองมีความรู้เรื่องจัดสวน หาอ่านจากหนังสือให้รู้ว่าการจัดสวนคืออะไร
มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร เพื่อเป็นพื้นความรู้ก่อนไปจ้างนักจัดสวน นอกจากจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของบ้านแล้ว
ยังเป็นประโยชน์กับผู้รับจ้าง ทำงานด้วย เพราะทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกระบวนการทำงานและมองภาพในทางเดียวกัน
ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน คุยกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ไม่มีการโกงหรือหลอกลวงกัน
เจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดทั้ง หมด แค่เข้าใจว่าวิธีการจัดที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร มีวิธีทำแบบไหน
เรื่อง ราวพวกนี้หาอ่านได้ทั่วไป จะช่วยให้ทั้งเจ้าของบ้านและนักจัดสวนทำงานร่วมกันได้อย่างสบายใจในระดับ หนึ่ง


รู้หรือไม่
นักจัดสวนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

กลุ่มร้านค้าต้นไม้
มีความชำนาญเรื่อง การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี
หากจะจ้างกลุ่มนี้สามารถสอบถาม และขอดูผลงานจัดสวนที่เคยทำ ควรขอไปดูตัวอย่างผลงานจัดจริงด้วย
เพราะ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของบ้านที่เคยให้จัดสวนมาแล้ว จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง

กลุ่มผู้รับเหมา
อาจ มีพื้นความรู้จากสาขาวิชาชีพอื่นที่มิใช่สาขาวิชาออกแบบจัดสวนโดยตรง แต่มีคนงานและเครื่องมือพร้อม
ส่วนใหญ่มักไม่ได้เป็นผู้ออกแบบเอง จะทำตามแบบที่เจ้าของบ้านมีอยู่แล้ว หรือแบบจากภูมิสถาปนิกนักจัดสวน
หาก เจ้าของบ้านต้องติดต่อให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการจัดสวนให้ แนะนำให้ศึกษารายละเอียดต่างๆให้ดี
เพราะบางครั้งแบบที่ได้รับการออกแบบ ไว้ เมื่อนำมาจัดจริงอาจไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี
จึงต้องคุยกันให้ เข้าใจก่อนทุกขั้นตอน และมีการระบุในสัญญาให้ชัดเจน

กลุ่มผู้ ศึกษาทางด้านออกแบบจัดสวน

ได้แก่ ภูมิสถาปนิก นักออกแบบภูมิทัศน์ หรือนักพืชสวนที่เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ บางคนก็รับออกแบบอย่างเดียว
บางคนก็รับออกแบบและรับเหมาจัดจนเสร็จไป ด้วยในตัว โดยเจ้าของบ้านสามารถติดตามดูผลงานได้จาก
นิตยสาร หนังสือจัดสวน หรือการจัดสวนโชว์ในงานสวนและต้นไม้ต่างๆ


ขั้นตอนการว่าจ้าง
เมื่อติดต่อนักออกแบบจัดสวนได้ตรงกับแบบสวนที่ อยากได้แล้ว ระหว่างที่นักจัดสวนเข้ามาเสนอแบบ
เจ้าของบ้านก็สามารถ เรียนรู้อุปนิสัย แนวคิด และแนวทางการทำงานร่วมกันกับนักจัดสวนคนนั้นได้
ใน เรื่องของการว่าจ้าง ถ้าจะให้ดีต่อกันทั้งสองฝ่าย น่าจะแบ่งขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการออกแบบและ ขั้นตอนการจัดจริง เมื่อเจ้าของบ้านได้แบบมาแล้วก็สามารถเลือกหาผู้รับเหมาที่สามารถ
รับงาน ตรงตามงบประมาณที่มีอยู่ได้ ส่วนนักจัดสวนเองก็ไม่ต้องกังวลกับการถูกเจ้าของบ้านเบี้ยวค่าแบบ
ที่ สำคัญต้องคุยกันให้เข้าใจและมีการร่างสัญญาอย่างชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการจัดจริง
ในสัญญาจะระบุถึงราย ละเอียดในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งว่างานที่ทำจะดำเนินการแล้วเสร็จไปถึงระดับ ไหน
ในการตกลงเซ็นสัญญากันอาจมีการแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน บ้านของทั้งสองฝ่าย
ให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานฟ้องดำเนินคดีกันได้ หากพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา

 

 
 
 
 

รูปแบบการร่างสัญญา


โดยปกติสัญญาจ้างมักประกอบด้วย ชื่อ “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง”
และรายละเอียดของขอบเขตงานจ้าง นั้นๆ ซึ่งแยกกล่าวได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

งานบริการออกแบบ หรือการรับจ้างออกแบบ ในสัญญาประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้
1. ขอบเขตงานบริการ ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าในการรับจ้างออกแบบนั้นประกอบด้วยขั้นตอนอะไร

1.1 การนำเสนอแนวคิดหลัก (Conceptual Design)
เป็นขั้นตอนการศึกษาร่วมกัน ระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของถึงแนวคิดและความต้องการ
รวมทั้งวิเคราะห์ สภาพทางกายภาพ ความชอบ เพื่อประมวลเป็นแบบร่างต่อไป

1.2 การนำเสนอแบบร่าง ส่วนใหญ่ได้แก่
ผังบริเวณทั้งโครงการหรือพื้นที่ ผังบริเวณเฉพาะส่วน รูปด้าน รูปตัด หรือรูปทัศนียภาพ

1.3 การนำเสนอแบบก่อสร้าง ประกอบด้วยผังบริเวณในแต่ละส่วน รูปด้าน รูปตัด ผังรายละเอียดชนิดต้นไม้
แบบโครงสร้างองค์ประกอบพิเศษต่างๆที่มี แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบการให้น้ำ

2. ค่าจ้างงานบริการ ส่วนนี้จะสัมพันธ์กับส่วนแรก เพราะการเบิกจ่ายแต่ละครั้งจะสอดคล้องกับกระบวนการนำ


การทำสัญญา การว่าจ้างจัดสวน


เสนอแบบแต่ละส่วน เช่น อาจแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ดังนี้
* งวดที่ 1 เมื่อร่างสัญญา
* งวดที่ 2 เมื่อส่งแบบร่างครั้งสุดท้าย
* งวดที่ 3 เมื่อส่งแบบก่อสร้างแล้วทั้งหมด
* งวดที่ 4 เมื่อเริ่มลงมือก่อสร้าง ในสัดส่วนร้อยละ 20: 30: 40: 10
ค่าจ้างออกแบบจะขึ้นอยู่กับแบบต่างๆที่ นักออกแบบจัดทำให้
รวมทั้งการบริการเข้าตรวจเยี่ยมระหว่างดำเนินการก่อ สร้าง ทั้งหมดนี้จะมีระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน

3. งานบริการรับเหมาจัดสวน สัญญาจ้างจะนำเสนอพร้อมรายการประเมินราคา
โดยมี เนื้อหาหลักระบุถึงเรื่องการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับการดำเนินการที่แล้ว เสร็จไว้อย่างชัดเจน
เช่น บางรายอาจแบ่งการเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
* งวดที่ 1 เมื่อเซ็นสัญญา จ่าย 60 เปอร์เซ็นต์
* งวดที่ 2 เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ 70 เปอร์เซ็นต์ของเนื้องาน จ่ายเป็นจำนวนเงินอีก 30 เปอร์เซ็นต์
* งวดที่ 3 เมื่องานแล้วเสร็จ จ่ายอีก 10 เปอร์เซ็นต์


หรือ อาจระบุให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น เช่น
* งวดที่ 1 เมื่อเข้ามาปรับพื้นที่ จ่าย 40 เปอร์เซ็นต์
* งวดที่ 2 เมื่อดำเนินการก่อสร้างฮาร์ดสเคปแล้วเสร็จ จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์
* งวดที่ 3 เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ จ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ หรือบางรายที่มีการรับประกันต้นไม้และ
เข้าดูแลรักษาต่อเนื่อง ก็อาจเบิกจ่ายกันงวดสุดท้ายตอนนั้นอีกทีก็ได้ ทั้งนี้การสำรองจ่ายล่วงหน้านั้น
ส่วนใหญ่นักจัดสวนจะนำไปใช้เป็นค่ามัด จำต้นไม้ หรือซื้อหาวัสดุก่อสร้างต่างๆนั่นเองTIPS
- ศึกษารายละเอียดเรื่องต้นไม้ให้ดีก่อน และต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย เพราะบางครั้งต้นไม้ที่ระบุ
ไว้ ในแบบผังต้นไม้หรือในใบเสนอราคา กับต้นไม้ที่หาซื้อได้จริงอาจไม่ใช่ขนาดหรือรูปทรงอย่างเดียวกัน
เจ้า ของบ้านต้องยอมรับว่าราคาต้นไม้จากนักจัดสวนย่อมสูงกว่าราคาต้นไม้จากแหล่ง ผลิตและจำหน่าย เนื่องจาก
ต้องมีค่าดำเนินการหาต้นไม้ ค่าขนส่ง ค่าดำเนินการปลูก ค่ารับประกันต้นไม้
หากต้นไม้ที่ปลูกให้เกิดตายหรือ เสียหายขึ้นมาระหว่างการจัดสวน หรือช่วงเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง

- นักจัดสวนที่ดีไม่ควรยัดเยียดชนิดต้นไม้ที่มีอยู่ในฟาร์มต้นไม้ของตนให้ ลูกค้า
และควรเลือกต้นไม้ให้ลูกค้าอย่างสมเหตุสมผล ทั้งในเรื่องของราคา ชนิด และรูปทรงพุ่ม บางครั้งจะพบว่า
ต้นไม้เฉพาะกลุ่มที่นักจัดสวนเลือก ให้ ทำให้สวนบ้านเราไม่แตกต่างจากบ้านอื่นที่นักจัดสวนคนนั้นจัดให้

 
 
 
 

การประเมิณราคาสวน

จะไม่คิดเป็นตารางเมตรดังเช่นการตกแต่งบ้าน   เพราะพื้นที่บางส่วนเป็นสนามหญ้า   บางส่วนก็เป็นบ่อน้ำราคาก็ย่อมแตกต่างกันไป   แต่หากให้กะคร่าวๆ   นักจัดสวนที่มีความชำนาญบางท่านอาจตีราคาเฉลี่ยเป็นตารางเมตรให้   โดยอยู่ที่ระหว่าง 500 - 800 บาทต่อตารางเมตร   ทั้งนี้ขึ้นกับข้อจำกัดหลายๆประการการคิดราคาค่าจัดสวนโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น

1. ราคาพรรณไม้

นักจัดสวนจะทำรายการแจกแจงรายละเอียดชนิดของพรรณไม้   ขนาด   จำนวน   ราคา   ให้กับลูกค้า

2. ราคาวัสดุและการก่อสร้าง

รวมไปถึงดินผสม   ทรายและปุ๋ยบางรายอาจแยกค่าปรับพื้นที่ก่อนจัดสวนออกมาต่างหาก

3.ค่าแรง

- ค่าแรงปลูกต้นไม้คิด 30 - 50%ของราคาพรรณไม้

- ค่าแรงติดตั้งวัสดุ   คิดเป็นจำนวนแรงงาน * จำนวนวัน

4. ค่าแบบและค่าดำเนินการ

     รวมไปถึงในส่วนของกำไร   ประมาณ30%  ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ตายตัว   บางครั้งหากราคาโดยรวมสูงนักจัดสวนอาจลดราคาตรงนี้ให้   แต่หากราคาโดยรวมต่ำอาจเพิ่มค่าดังกล่าว   ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงของแต่ละราย   แต่บางรายอาจแยกค่าแบบออกมา   โดยคิด 3 - 7%แล้วแรคาประเมิณโดยรวม

    การเบิกจ่ายส่วนให่แบ่งเป็น  3  งวด   ในอัตรา  30:40:30%   หรือแล้วแต่ข้อตกลง    สำหรับภูมิสถาปนิกซึ่งมีหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างจะคิดค่าบริการวิชาชีพภูมิสถาปัตเป็นไปตามกฎของสมาคสภูมิสถาปนิกประเทศไทย  โดย3วิธีคือ 1. ตามเวลาการทำงานเป็นชม.รายวัน  2. เป็นสัดสวนของค่าก่อสร้าง   3. ราคาที่ตกลงว่าจ้างกันแต่ต้นว่าว่าจ้างกัน

 
     
 
สนใจตกแต่ง จัดสวนติดต่อทีมงาน Aplusmaker......ยินดีรับใช้ครับ ..
 
     
     
     
     
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  เรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ  
     
   การสร้างสรรค์ผลงานตกแต่งภายใน "การสร้างสรรค์ผลงานตกแต่งภายใน"
อาชีพที่เกี่ยวข้อง คือมัณฑนากร ผู้สำเร็จหลักสูตร5ปี เรียกว่าสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตร4ปี คณะมัณฑนศิลป์ เรียกว่านักออกแบบภายใน นักออกแบบตกแต่งภายใน มีใบอนุญาตตาม พรบ.ของสภาสถาปนิก
 
                                                                อ่านต่อ  
     
   งานบริหารโครงการก่อสร้างตกแต่ง "งานบริหารโครงการก่อสร้างตกแต่ง"  
  เรามีทีมงานประกอบด้วยมืออาชีพ ให้บริการบริหารและคำปรึกษาสำหรับโครงการก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้า
มีรูปแบบที่สวยงาม โดยการกำหนดสีสัน คลอบคลุมถึงการออกแบบเพื่อความสำเร็จ ทางการตลาดด้วย การออกแบบเพื่อธุรกิจ การเข้าถึงลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยกลยุทธ์การออกแบบครบวงจร
 
                                                                 อ่านต่อ  
     
   กระบวนการออกแบบและการทำงาน "กระบวนการออกแบบและการทำงาน"  
  ขั้นการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลสำหรับการออกแบบของโครงการ
จากเจ้าของโครงการ เพื่อทำการสรุป ความต้องการขั้นต้น
ของลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ
 
                                                                 อ่านต่อ  
     
  สไตล์ตกแต่ง "สไตล์ตกแต่ง"  
  สวยเปลือยทันสมัย ดิบๆ ความสวยงามทันสมัยที่แฝงมากับความดิบของพื้นผิวผนังคอนกรีต ได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสวยทันสมัย  
                                                                 อ่านต่อ  
     
   งานทำและออกแบบ โรงแรม รีสอร์ท "การทำและออกแบบ โรงแรม รีสอร์ท"  
  เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม คนไทยใจดี รสชาติอาหารอร่อย ราคาถูก หลากหลาย ที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดในระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้  
                                                                 อ่านต่อ  
     
   งานทำและ ออกแบบ สำนักงาน" การทำและ ออกแบบ สำนักงาน"  
  เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในสำนักงาน การรู้จักเลือกใช้วัสดุอย่างชาญฉลาด การนำของเก่ามาปรับปรุงใช้ใหม่ การจัด มุมมองส่วนตัว "Working Space" พื่อทำให้น่าทำงานมากที่สุด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานรักองค์กร รักที่ทำงาน ตั้งใจทำงานมากที่สุด..  
                                                                 อ่านต่อ  
     
   งานทำและออกแบบ ปรับปรุง สถานบันเทิง  "การทำและออกแบบ ปรับปรุง สถานบันเทิง"   
  การออกแบบสถานบันเทิง ร้านอาหาร ภัตตาคารอย่างมืออาชีพ จึงมีความสำคัญมากและเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการแนวใหม่
ที่ผู้ประกอบการต้องใช้ในการประมาณต้นทุน ไปจนถึงการสร้างจุดขายพิเศษของโครงการนั้นๆ...
 
                                                                 อ่านต่อ  
     
  งานทำและออกแบบ ร้านอาหาร คาราโอเกะ "การทำและออกแบบ ร้านอาหาร คาราโอเกะ
     ภัตตาคาร"
 
  ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านอาหารจะมีตลาดมากมายหลายรูปแบบ หากแต่คู่แข่งก็เยอะมาก ดังนั้นต้องออกแบบดีไซน์ให้ร้านดึงดูดใจลูกค้า และสามารถจูงใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
                                                                 อ่านต่อ